هوادهی در سیستم های ذکر شده به طریق عمقی و از نحوه پخش کننده های مخصوص (دیفیوزرها) که در کف وجود داراست انجام میگیرد و به این ترتیب در مقایسه حساس سیستم های هوادهی سطحی حساس مشکلات راهبری و نگهداری کمتری مواجه میباشد. سپس از طولانی تر نمودن مواد شيميايي ، پساب به شتاب ، به مدت يک دقيقه براي اطمينان از پخش تمام مواد شيميايي مخلوط ميشود ، اين سطح را انعقاد مينامند. علاوه بر مواد انعقاد کننده برخي مواد به عنوان یاری انعقاد کننده وجود دارا هستند که در غلظتهاي بسيار قلیل در سطح انعقاد يا لخته سازي بیشتر شده و سبب ساز تسريع در فعالیت منعقد و کارايي اين فرآيند ميشوند. مواد منعقد کننده آیتم به کار گیری در آب و فاضلاب علاوه بر دارا بودن قدرت منعقد بايستي از لحاظ اقتصادي نيز مقرون به صرفه باشند و مشکلاتي از نظر مسموميت ، ايجاد ترکيبات مضر ، افزايش املاح تحمیلی و … اضطراری به ذکر میباشد که روش عده آوری و انعقاد کردن ذرات موجود در پساب اهمیت اعتنا به گونه آنها متعدد بوده و به جهت بعضی از انواع فاضلاب می توان از پکیج فلوکولانت اشاره نمود. و تغيير در ترکيبات آلي موجود در فاضلاب به طوري که قابليت ته نشيني آن افزوده ميشود و به راحتي ته نشين ميشوند. در اين شرایط هيچگونه اکسيژن به صورت محلول و ترکيبي وجود ندارد و ازهيدروليز مواد آلي فعاليت بيولوژيکي شکل ميگيرد. در ضمن تثبيت مواد آلي نيز از اهداف ديگر تصفيه بيولوژيکي ميباشد تا در محيط ، مشکلي به وجود نيايد. نکته اساسي در طراحي فرآيند تصفيه بيولوژيکي يا تعیین مدل فرآيند گزینه به کار گیری ، شعور فعاليت بيوشيميايي ميکرواورگانيسمها تصفیه فاضلاب به انگلیسی ميباشد. اهميت باکتريها آنقدر زياد می باشد که ميتوان آن‌ها را قلب يک تصفيه منزل بيولوژيکي دانست. به طور کلي در بیشتر موارد ميتوان انواع فاضلاب را به طرز بيولوژيکي تصفيه نمود. در اين وضعیت فعاليت بيولوژيکي بدون حضور اکسيژن محلول انجام ميگيرد و باکتريها اکسيژن خویش را از ترکيبات موادي مانند سولفاتها ، نيتراتها و کربناتها بدست ميآورند. متعادلسازی یا یکنواختسازی که برای یکنواخت و همگنسازی پسابهایی که دارای شدت جریان و یا غلظت متغیر میباشند دارای هدف حذف بارهای ضربهای انجام میگردد. خنثی سازی، چربی گیری، تصفیه بیولوژیکی، منعقد و لخته سازی، فیلتراسیون و ضدعفونی از اهمیت ترین روند تصفیه در سیستمهای فاضلاب قالیشویی میباشند. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات فراوان بیشتر در آیتم تصفیه منزل فاضلاب تهران لطفا به بازدید از وب سایت ما.

ایندکسر