در روز ها نیکی چندان بدور (مثلا 5 سال پیش) در صورتی که شخصی می خواست شرکتی ثبت کند، میبایست به سازمان تصویب شرکتهای استان خویش مراجعه می نمود، فرم های تصویب کمپانی را اخذ می کرد و پس کامل شدن فرم ها و آماده نمودن مدارک آیتم نیاز آن را تسلیم اداره و پس پرداخت هزینه های رسمی تصویب شرکت ، منتظر می ماند تا روند تصویب کمپانی یکی پس از دیگری توسط اداره انجام شود تا در غایت کمپانی به ثبت برسد. 4. همگی مدارک و فرم های مربوط به همین فعالیت بوسیله تیم فنی ثبت کمپانی گزینه تحلیل قرار گرفته و آن‌گاه از تایید همین مدارک، درخواست کننده می بایست زیر کلیه همین مدارک را به امضاء برساند و یک ورژن از آن را نزد خود نگه دارد. سازه بر ماده ۱۹۵ ضابطه تجارت ” تصویب همگی کمپانی های ذکر شده در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ضابطه تصویب شرکت ها است” برابر ضابطه ثبت اسناد،ثبت شرکتنامه ها نیز تحمیلی می باشد. شرکت های غیر تجاری(شرکت های مدنی)، شرکت هایی که دارای اجتماع و مشارکت تعدادی از سهامداران بر اموری واحد توافق و تشکیل می شود و هر یک بر حسب مقدار سرمایه گذاری، سود می برند. 5. در کمپانی های تضامنی و کمپانی مختلط علاوه بر نکته ها فوق باید اسم تمام شرکای ضمانت کننده نیز منتشر شود. کل تصمیمات هیئتمدیره کمپانی می بایست در قالب صورتجلسه تنظیم شوند و به اداره تصویب شرکتها تسلیم گردند. 3. کارمزدی که به تیتر کامزد اخذ می شود. تاریخ نقطه نهایی اعتبار سمت دارای دقت به تاریخ آغاز سمت معین می شود. قوانین در جزییات تفاوت هایی دارند و هر تاجر قبل از شروع روند ثبت کمپانی باید قطعا مطمئن باشد که به همین قوانین مسلط است. 1. او‌لین قدم برای انجام دادن آن این است که همگی مدارک و مورد ها واجب جهت ثبت کمپانی را مهیا ثبت کمپانی پیگیری کنید. تمامی این موردها را به مشاورین گروه فنی ما ارسال نمایید تا قدم های بعدی جهت تصویب برداشته شود. کمپانی های تعاونی تولید و مصرف، به کمپانی هایی اطلاق می شود که حداقل مقدار سرمایه سهامداران آن‌ها بیش از ۵۰ SEO باشد. این را بدانید کافی می باشد که به جهت ثبت کمپانی اهمیت مسئولیت محدود مهم دو نفر امکان پذیر میباشد و دستکم سرمایه موجود را می طلبد البته همین قضیه برای کمپانی های سهامی خاص گوناگون است و تعداد شریکان جهت انجام همین کار و هم چنین سرمایه آن عمده است.

ایندکسر