طبق اساسی آنچه در این سوره آمده، یوسف در کودکی گزینه حسد برادرانش قرار گرفت و آنان حساس نقشه ای او را در چاه انداختند. زیرا به نزد پدر بازگشتند روایت و آنچه را که فی مابین ایشان و عزیز مصر رخداد افتاده بود کلیه را براى پدر نقل کردند و گفتند که: دارای این تمامی احترام از ما پیمان گرفته که برادر را برایش ببریم و گفته: درصورتیکه نبریم به ما خوراک نخواهد داد، پدر از دادن بنیامین خوددارى مى کند، در این در میان خرجین ها را گشوده مى کنند تا غذا را جابجا کنند، مى بینند که عزیز مصر متاعشان را هم برگردانیده، مجددا نزد پدر رفته جریان را به اطلاعش مى رسانند و در فرستادن بنیامین سماجت مى ورزند، او هم امتناع مى کند تا آن که در اخیر بعد از گرفتن عهدوپیمان و پیمانهایى خدایى که در بازگرداندن و محافظت او دریغ نورزند رضایت مى دهد و در عهد و پیمان خود همین نکته را نیز اضافه مى نمایند که درصورتیکه گرفتارى پیش آمد که برگرداندن او مقدور نبود معذور باشند. پروردگار یوسف درمقابل السلام را از مخلَصین و صدیقین و محسنین خوانده و به او حکمت و دانش داده و تأویل احادیث (علم تعبیر و تفسیر خواب) آموخته، او را برگزیده و نعمت خود را بر او کل کرده و به صالحینش ملحق ساخته، (اینها آن ثناهایى بود که در سوره یوسف بر او کرده) و در سوره انعام آنجا که بر آل حضرت نوح و حضرت ابراهیم علیهماالسلام ثنا گفته او را هم در زمره ایشان اسم برده است. یعقوب علیه السلام وقتى این جریان را شنید، گفت: نه، نفس شما گشوده شما را به اشتباه انداخته و گول زده است، صبرى جمیل پیش مى گیرم، باشد که پروردگار همه آن‌ها را به من برگرداند. در ضمن یوسف به آن کس که نجات یافتنى بود در موقع بیرون شدنش از زندان گفت: مرا نزد صاحبت بیاد آر، شیطان همین توصیه را از یاد او برد، در عاقبت یوسف سالى تعدادی در زندان بماند. من که از همین جا تکان نمى خورم تا پدرم اجازه دهد و یا این که معبود که احکم الحاکمین می باشد برایم شیوه راه‌حل اى معلوم نماید. او همواره دلش به سوى محبت پروردگارش پر مى زد و به خاطر علو نفس و صفاى روح و خصایص حمیده و پسندیده اى که داشت واله و شیداى معبود بود و از اینها قبلی داراى جمالى بدیع بود آن چنان که عقل هر بیننده را مدهوش و خیره مى ساخت. قرآن در «سوره یوسف» به تفسیر داستان زندگی اش پرداخته و آن را «أحسن القصص» معرفی کرده است. برای افرادی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی استعمال از یوسف اسدی یوتیوب ، شما احتمالا می توانید کلیدی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر