فعالیت آنزیم کاتالازدر ریشه هم مثل برگ گیاه در اثر تنش بی آبی کمتر یافت. کار آنزیم پراکسیداز در ریشه هم مثل برگ گیاه در اثر تنش بی آبی بالا رفت (شکلهای 4 و5). همچنین سالیسیلیک اسید، آسکوربیک اسید و ادغام توأم این 2 ماده سبب ساز ارتقاء کار آنزیم پراکسیداز نسبت به نمونه شاهد (در برگ و ریشه) شده هست ، ولی نتیجه های حاصل از تیمار توأم ترکیبات بالا اصلی تنش کم آبی باعث کاهش کار آنزیم پراکسیداز نسبت به گیاهانی که صرفا دارای تنش خشکی تیمار شده بودند گشت. تیمار توأم ترکیبات بالا اساسی تنش بی آبی منجر ارتقاء فعالیت این آنزیم نسبت به گیاهانی که به تنهایی پایین تأثیر تنش خشکی قرار گرفته بودند شد. در پژوهش حاضر اهمیت توجه به ارتقاء مقدار فلاونوئیدها موجود در برگ در موقعیت تنش ، معین می شود همین ترکیبات به عنوان گیرنده رادیکالهای آزاد کار می­کنند و گیاهان را در برابر تنشهای اکسیداتیو مراقبت می­کنند. آنزیم پراکسیداز که هم در سیتوزول و هم در کلروپلاست وجود دارد می­تواند به جور مؤثری H2O2 را حذف نماید. اندازه­گیری عمل آنزیم کاتالاز: به جهت اندازه­گیری فعالیت آنزیم کاتالاز، ابتدا پروتئین محلول برگ مطابق شیوه گفته شده در بخش سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز، استخراج شد و بعد از آن برای سنجش عمل این آنزیم استعمال گردید. عمل آنزیمی برحسب تغییرات جذب در دقیقه به ازای هر میلی گرم پروتئین تحلیل شد(3و6). 3 میلی لیتر مخلوط واکنش شامل 5/2 میلی­لیتر بافر سدیم فسفات 05/0 مولار حیاتی pH برابر 7 و 30 میکروگرم پروتئین محلول در کووت کوارتز ریخته شد و صحیح به هنگام اندازه­گیری تغییرات جذب، 30 میکرولیتر هیدروژن پراکسید 30 درصد (حجم به حجم) به ترکیب واکنش طولانی تر شد و تغییرات جذب در 240 نانومتر به مدت 60 ثانیه در 25 درجه سانتی­گراد حیاتی استعمال از دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد. به علاوه آسکوربات می تواند یا این که اهمیت واکنش مستقیم حساس رادیکال سوپراکسید، اکسیده شود یا این که به تیتر یک عامل احیاء کننده رادیکال آلفاکرموکسیل در آلفاتوکوفرول اکسید شده، مصرف شود (23). گزارش شده می باشد که سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید موجب ارتقا مقدار آنتوسیانینها و محتوی کلروفیل در Spirodella polyrriza شده اند (24). همچنین گزارش گردیده میباشد که تنش خشکی میزان فلاونوئیدها را در برگ گیاه کلزا زیر تنش بی آبی افزایش می­دهد (14) . در قرن نوزدهم میلادی، اهمیت در گیر شدن دریانوردان به بیماری اسکروی، چاره عمل را در مصرف مرکبات دیدند و در نهایت در سال 1928، همین اسید در میوه پرتقال کشف شد و اسید اسکوربیک اسم گرفت. به کارگیری از اسید اسکوربیک در یک نانوایی صنعتی می تواند به سود بیشتر، دوران تولید کمتر و راضی بودن بخش اعظم خرید کننده (ماندگاری بیشتر، کمتر تعداد نان آسیب دیده در حین حمل و اسید اسکوربیک اسکوربات نقل) کمک کند. محبوب ترین نحوه دکلره “غیرفعال” این میباشد که آب را در یک ظرف باز بگذارید و منتظر بمانید تا هوا و نور خورشید به مرور زمانه کلر را پراکنده کند. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم اسید اسکوربیک نام دیگر کدام ویتامین است لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر