پس از اتمام مراحل ساخت کادر به جهت ایجاد درب دریچه داکت اسپلیت مبادرت می گردد.این سطح اهمیت استفاده از سایزینگ بعد ها داخلیِ فریم شروع می شود.بررپایه ی این بعدها و احتساب لبه های دورِ درب،ورق آلونینیومیِ درب برش خورده و پس از خم کاریِ کناره های دورِ کار،حفره ی روزنه مشبک بر روی درب روزنه داکت اسپلیت تولید می شود.ابعاد همین حفره بر اساس میزان هوای آیتم نیازِ دستگاه تعیین می شود.این دریچه بصورت ترکیبی بر دوی درب روزنه داکت اسپلیت تعبیه می شود.پس از این تراز اساسی اتصال لولا به درب و قاب روزنه داکت اسپلیت روند ساخت نخستین دریچه داکت اسپلیت تمام شده و دریچه برای اجرای عملیات رنگ مهیا می شود.نوع رنگ روزنه داکت اسپلیت از جنس پودری الکتروستاتیک می باشد که در کدهای متفاوت و متنوع می تواند بر بر روی سطح ها روزنه داکت اسپلیت از آن به کارگیری نمود.با انجام و اتمام عملیات رنگ برای خودداری از هرگونه خطر احتمالی نسبت به زخم دیدگیِ ساختار و رنگ دریجه تماشا داکت اسپلیت،باید انرا در کاورهای ضربه گیر بسته بندی نمود. اولی روش همین هست که با یک داکت، هوای برگشتِ گزینه نیازِ دستگاه را به دستگاه برسانیم.اما در روش دوم هوای گزینه نیاز دستگاه بوسیله منافذ یا شیارهایی که بر روی درب روزنه مشاهده داکت اسپلیت تعبیه شده تغذیه می شود.به همین منظور بنا به نوع درب و با توجه به مقدار و قدرت دستگاه اقدام به ایجاد روزنه مشاهده داکت اسپلیت می شود. از ویژگی های بارز عایق الاستومری سهولت نصبِ آن می باشد.از آنجا که مراحل کارگزاری عایق الاستومری بر روی سطح های کانال هوا و لوله های تاسیساتی تک سطح ای می باشد لذا کارفرما می تواند اهمیت بهره گرفتن از یک نیروی نیمه ماهر و حتی خدمتکار معمولی اقدام به کارگزاشتن و تعبیه عایق الاستومری در محل مورد نظر کند.البته همین سهولت در کارگزاری به عواملی زیرا از قبل چسبدار کردنِ عایق الاستومری نیز بستگی دارد.این به آن خواسته می باشد که عایق الاستومری را به راحتی می قدرت از فبل به چسب اختصاصی آغشته نمود و پس از حمل به محل پروژه آنرا در محل دریچه داکت خویش کارگزاری نمود. در واقع دریچه داکت اسپلیت مشاهده به دو شرایط وزنه ای و لولایی باز و بسته می شود که هر کدام از این موقعیت ها ویژگی ها و معایبی در بر دارد.دریچه داکت اسپلیت لولایی از نظر استحکام فراوان محکم می باشد البته قابلیت و امکان رویت زایده ی لولا و قفل ها روی نمای بدنه ی دریچه داکت اسپلیت از نقاط ضعف آن به شمار می اید.در مقایل دریچه داکت اسپلیت وزنه ای به نظر ظاهر شکیل می باشد و هیچ زایده و قطعه ی مازادی بر روی نمای دریچه داکت اسپلیت دیده نمی شود اما احتمال ایجاد لرزه بر روی درب روزنه داکت اسپلیت وزنه ای در زمانه کارکردِ دستگاه نیز از معایب همین ندل به شمار می آید. این روزنه داکت اسپلیت اهمیت شبکه های لانه زنبوری که بر روی دربِ خویش دارااست سیستم هوای جدید را به وفور در اختیار دستگاه قرار می دهد.برای ایجاد روزنه داکت اسپلیت نیز مراحلِ ساخت بصورت دو روند نسبت به تولید فریم و درب،طی می شود.در واقع در اولین قدم به جهت تولید دریچه داکت اسپلیت سایزینگِ کلاف یا این که قابِ زیرکارِ روزنه داکت اسپلیت می باشد.پس از معین شدنِ ابعادِ تودرتویِ فابِ زیرکارِ دریچه داکت اسپلیت، به میزان نیم سانت از هر طرف جهت بادخورِ عمل در حیث می گیریم تا قاب دریچه داکت اسپلیت پس از ایجاد به راحتی در باطن قابِ زیرکار امکانِ جانمایی و کارگزاشتن داشته دریچه تماشا داکت باشد.

ایندکسر