مردان در عمان در جشن ها خنجری را حیاتی خویش حمل می کنند. نکته حساس آن است که بتوان از همین امر در جهت روابط بیشتر حیاتی ناحیه بهره برد و توسط اشتراکات موجود تهدیدها را به فرصت ها تبدیل کرد. سیستم مهاجرتی این میهن مالیاتی بر درآمد اتباع خاری در همین روش ندارند و سرمایه و سود اصلی نرخ اثبات ارز مبادله میشود. یکی از عارضه ها آوازه این کوه به عنوان دیدنیترین جاذبهی گردشگری عمان قله این کوه نیست، بلکه منظره دره غول (Wadi Ghul) هست که از بالای کوه دیده میشود. خوب می باشد بدانید که مرزوبوم عمان از سوی شرق به دریای عرب و از شمال به دریای عمان می رسد و در جنوب آن اساسی یمن و در شرق اهمیت امارت متحده نیز مرز می باشد ، خوب است بدانید این سرزمین حساس جمهوری اسلامی ایران مرز دریایی دارد ، در مسافرت به عمان به شهرهای متعدد آن بروید و از زیبایی های موجود لذت ببرید . اصلی این حال، قبل از این که برای تجارت یا گردشگری به عمان سفر کنید، بایستی یکسری نکته را بدانید. اتباع خارجی مجاز هستند انواع متمایز از نهادهای تجاری ساخت کنند؛ سرمایهگذاران میتوانند برای سازماندهی تجارت خویش بیش از یک شخص حقوقی تشکیل دهند و شرکت ها سهامی عام، همکاریهای بسته عمومی، شرکت های اهمیت مسئولیت محدود و موسسات هلدینگ تأسیس لیست هتل های مسقط عمان کنند. بایستی اعتنا داشت که طبق مصوبه سلطنتی 21/2004 اشخاص و نهادهای سازمانی شورای کشورهای راستا خلیج عجم (عربستان سعودی، بحرین، کویت، امارات و قطر) مجاز به خرید املاک و زمینهای همین میهن برای اهداف مسکونی یا این که سرمایهگذاری هستند و به جهت اتباع خارجی بقیه کشورها قوانین مشخصی تعیین شده است. علی باقری، کاربر ارشد مجموعه گفتمان کننده کشورمان معتقد است که بعد از هفتهها مذاکرات فشرده، بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شدهاند البته تا وقتی درباره «همهچیز» توافق نشده باشد، درباره «هیچ چیز» توافق نشده است.وی اساسی بیان این که واقعبینی، دوری از زیادهخواهی و توجه به تجربه ۴ سال گذشته لازمه تحقق این هدف است، تصریح کرده می باشد که زمانه تصمیمگیری طرفهای مذاکراتی ما فرا رسیده است. از همین رو شرایط قابل قبولی را به جهت جذب سرمایهگذاران خارجی آماده کرده است. میانگین سرمایه نخستین به جهت ثبت خواهش حدود 150،000 ریال مورد نیاز است؛ ولی راهاندازی کسبوکار، تاسیس شرکت و استخدام نیروهای آیتم نیاز هزینههای بیشتری داراست که حیاتی جذب سرمایهگذاران دیگر می توان پوشش داد. ولی نکته قابل توجه متقاضیان سرمایهگذاری در همین سرزمین، ثبات اقتصادی و سیاسی و همچمنین نرخ تورم است؛ جالب می باشد که بدانید، نرخ تورم در این میهن سالهاست که عدد «صفر» را نشان میدهد! ایرانیهای بخش اعظمی با ایدههای بکر و مالامال منفعت توانستهاند سرمایهگذاران دیگر را برای راهاندازی کسبوکار مجاب کنند و علاوهبر اقامت عمان، به درآمد ارزی قابل توجهی نرخ هتل های عمان دست پیدا کنند. مثل اکثری از کشورهای دیگر، ازدواج بایستی عمانی میتواند اقامت عمان را در پی داشته باشد؛ اما قوانین مهاجرتی این کشور به نسبت جنسیت اتباع خارجی متعدد است؛ درصورتیکه یک مرد عمانی کلیدی زنی خارجی ازدواج کند، نخست جواز اقامت دائم صادر میگردد و در صورت دوام ازدواج پس از ده سال، اخذ حق شهروندی امکانپذیر میشود.

ایندکسر