دست به کار شوید و از استاندارد دوگانه حریم خصوصی چشم پوشی کنید


Macalope جدا از اینکه یک جانور افسانه ای است ، کارمند Macworld نیست. در نتیجه ، ماکالوپ همیشه در انتقاد از هر سازمان رسانه ای آزاد است. حتی مال ما
منبع: shogh-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>