در نقطه ایی که مایع وارد دوزینگ پمپ میشود، یک نقطه انژکتور وجود دارد.این بخش مهم یک شیر یک طرفه می باشد در نتیجه وقتی دوزینگ پمپ کمی از مایع را وارد لوله میکند، می تواند بر فشار لوله غلبه نماید و مایع را به جریان بیندازد.وقتی پاره ای از مایع در لوله رها می‌شود یا وقتی که پمپ متوقف میشود، شیر یک طرفه حرکت مایع را متوقف می نماید و از خسارت به پمپ پرهیز میکند. اینکه چه دوزی از ماده ی شیمیایی در هر نوبت به آب تزریق شود و فاصله ی هنگامی بین هر بار تزریق چقدر باشد، از نحوه پنل دستگاه قابل تهیه و تنظیم است. دوزینگ پمپ در شاخه های بخش اعظمی از صنعت به کارگیری می شود که سر و کارشان حساس سیالات شیمیایی است. دوزینگ پمپ ها به جهت تزریق مواد شیمیایی به جریان آب مورد به کارگیری قرار می گیرند. دوزینگ پمپ ها در خط دهش سیستم استخرهای شنا کارگزاشتن شده و اهمیت تزریق مواد شیمیایی، پارامترهای شیمیایی آب را به محدوده ی دوزينگ پمپ چيست؟ مجاز می رسانند. وقتی که حرکت به جلو است، دیافراگم مایع را فشار می دهد، روزنه مکش بسته می شود و دریچه تخلیه گشوده می شود و میزان حتمی را توزیع می کند. وظیفه آن همین میباشد که سرعت و گشتاور لازم برای پمپاژ را به آن بدهد. به جهت تکمیل یک تیم دوزینگ و همینطور به جهت کاربردهای مستقل، نمونه هایی از بقیه پمپ های قابل ارایه به شرح تحت معرفی می شود. همین دسته پمپ پنتاکس اساسی کلاس عایق بندی F و کلاس مراقبت IP55 می باشد. دمای سیال به جهت دوزینگ پمپ دیافراگمی برقی جسکو دسته MEMDOS LP حدود 80 رتبه سانتی گراد می باشد و ولی این دما برای متریال PVC حدود 35 درجه سانتی گراد و به جهت پری پیلن PP حدود 60 مرتبه سانتی گراد می باشد. دمای محفظه به جهت این دوزینگ پمپ 5 الی 45 جايگاه سانتی گراد می باشد. از دوزینگ به جهت کلرزنی و تزریق اسید و قلیا و در تمام تزریق مقدار مشخصی از سیال به مخازن و استخر ها یا به لوله های تحت فشار به کارگیری می شود . از همین رو، این پمپ ها مکمل خوبی به جهت کلرزن نمکی استخر به شمار می روند.

ایندکسر