نویسنده مسئول بایستی همراه اصلی ارسال مقاله ، تعهدنامهای مبنی بر این موضوع که به امضای همگی نویسندگان رسیده باشد ضمیمه نماید.اگر نوشته به جهت یک نشریه خارجی ارسال شده ، خواهشمند میباشد کلیدی پیوست نمودن نسخهای از مقاله پذیرفته یاچاپ شده، سردبیر را از همین موضوع باخبر نمایید. و اهمیت کلیک بر روی عبارت پایین فرآیند ارسال مقاله به نقطه نهایی می رسد. پ-ارائهی فرم تأیید شده به متخصص پژوهش تحصیلات تکمیلی رشتهی مربوطه جهت اعمال نمره در نمرهی پایان نامه. همینطور همگی کمپانی کنندگان در این مطالعه فرم راضی بودن طومار شرکت در این مطالعه را لبریز کرده و همگی مقاصد مطالعه برای کمپانی کنندگان به طور کامل شرح دیتا شده است. مثال: نویسندگان این مقاله طبق پروتکل های اخلاقی مطالعات هلسینکی فعالیت نموده و دیتاها بیماران کمپانی کننده در همین مطالعه به طور کاملا ناشناس باقی می ماند و آن گاه از مطالعه هم تمامی این دیتاها محفوظ باقی خواهد ماند. مثال: همین مطالعه به جهت بهبود میزان مرغوب بودن زندگی جنسی بیماران در گیر به دیابت ملیتوس دسته دو و در غایت بهبود کلی زندگی این بیماران اثرگذار خواهد بود. مقدمه : همین بخش حداکثر در دو تا سه پاراگراف در ارتباط دارای ضرورت انجام مطالعه یا این که جمع بندی مروری بر متن‌ها در این زمینه باشد . مقالات مروری (review articles) که بایدتوسط اشخاص مجرب، اهمیت بینایی تمام نسبت به موضوع و مهم مراجعه به تعداد قابل قبول منابع تنظیم شده باشند. در بخش مشارکت پدیدآوران، پدیدآوران می بایست مشارکت هر پدیدآور همکار را در ایدهپردازی، طراحی اثر، جمعآوری، باز‌نگری یا این که تعبیر و تفسیر دادهها، تهیه و تنظیم پیشنویس یا این که نقد و بررسی آن از جهت محتوای فکری تفسیر دهند. این بخش بی آلایش هست و مشکلی که مطالعه برای حل آن نقص‌ انجام شده می باشد را در یک پاراگراف عنوان مینماید. اگر نویسندگان کد رفتار برای نوشته خویش اخذ کرده اند حتما در یک پاراگراف آن را در این بخش هم دانلود مقاله زمین شناسی ذکر کنند. از نویسندگان محترم استدعا میگردد تا دریافت پاسخ نهایی از مجله، نوشته خویش را برای نشریه داخلی دیگری ارسال نفرمایند. در صورتی که مطالعه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه می باشد ضمن ارسال شماره طرح، نامه ای به امضای نائب رئیس پژوهشی دانش گاه مبنی بر بلامانع بودن چاپ مقاله در نشریه ارائه گردد. در صورتی که شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه دانلود مقاله شبکه عصبی لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر