همین مردها از همین گلایه می‌کنند که همسران آنها مشروبخوردن، رقصیدن اصلی مردها، سیگارکشیدن و پوشیدن لباسهای نامتعارف و زیاد زننده را از ویژگیهای زن متجدد میدانند. از یادداشتهای این برگه برمیآید روش بیشترِ مردان به زن اهل ایران بسیار انتقادی و اعتراضی بوده است؛ به ویژه از آن نظر که محور حساس هویت زنها فقط چهرۀ ظاهری و بدننمای آنان شده بود. به علت استقبال زنهای اهل ایران از تازه ترین لباسهای مد روز در اروپا، به ویژه فرانسه، برندهای متفاوت لباس، جدیدترین ایجاد و مدهای خود را در قالب شو لباس به نمایش گذاشتند. درواقع، افراط برخی از زنهای ایرانی در پیروی از مد و خودآرایی به سبک غربی، به ویژه تقلید از هنرپیشهها و خوانندههای هالیوودی، اطلاعات بانوان را برآن داشت یک عدد از اهداف خویش را بر مبنای آگاهکردن زنهای ایرانی در همین زمینه قرار دهد. درواقع، این نوعی رفتار پارادوکسیکال یا این که تناقضنما بود که در بطن سیاست فرهنگی دولت و نشریههایی که مروّج آن بودند، وجود داشت. از نگاه مردها، تعارضی که در وجود زنهای ایرانی وجود داشت همین بود که ظواهر و سبک زندگی مصرفی و تجملاتی آن‌ها به شکل اغراقآمیزی به زن اروپایی مشابه شده بود. نشریه همچنین برای تعدیل تجددگرایی افراطی بعضی از زنهای ایرانی، مهم مانکنهایی گفتگو می نماید که به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت کردهاند تا زنها را حیاتی دیدگاههای واقعی مانکنهای اروپایی در زمینۀ مد و خودآرایی آشنا کند. در ادامه شما را مهم برندهای اهل ایران اثاثیه آرایشی عالی آشنا خواهیم کرد. به تیتر مثال، افراد مهم پوست چرب می بایست از اسباب آرایشی فاقد چربی اصلی جلوه آخرین مات به کار گیری نمایند. طیفی از خوانندهها بر این اعتقاد بودند مردهای جامعه بایستی تدریس ببینند و بپذیرند آزادی در پوشش، حق هر زنی هست و آن ها نباید اصلی دیدن زن نیمهبرهنهای به او زل بزنند و آزارش دهند. در همین باره، زنی که خویش را از فعالان حقوق و دستمزد زن معرفی کرده، اشاره کرده است: در کنار عمدۀ زنها که تنها به ظواهر خویش اساسی میدهند، زنهایی نیز داعیه می‌کنند تحصیل کردهاند و برای احقاق حقوق زنها همت میکنند؛ البته در واقع، جز سر وصدا و حرفزدن و بیانیههای پوچ و بیثمر و رفتن به سازمانهای پوشالی که تنها اسم و ترسیم دارند و از محتوا خالیاند، انجام نمیدهند. توجه نشریه به مُد اهل ایران و پوششهای سنتی نبود و هم پوشیدن چادر و روسری را ترویج نمیکرد؛ اما در کنار پوشش و آرایش و پیرایش غربی، رعایت حجاب و حیا و سادگی و نیز اعتدال را سفارش میکرد. چنانچه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه 7 اسباب آرایشی اصل در قشم لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر