یک فرایند قدیمیتر به جهت ایجاد سود سوزآور ، عبارت از فرایند سودا – آهک است که در آن سودا اَش ( کلسیم دیهیدروکسید ) ، در واکنش مهم کربنات سدیم به کاستیک سودا تبدیل میشود. سود سوزآور در دو نوع مایعو جامد در کارخانجات تولید می گردد لذا سود مایع حساس خلوص ۵۰ % و ۳۳ درصد وجود داردو کیفیت بالایی داشته و به جهت صادرات معمولاً از سود مایع به کار گیری می‌گردد ولی سود مایع بخاطر ارزش نازلتر بیشتر آیتم استقبال قرار میگیرد. سدیم هیدروکسید به دو رخ جامد، که شبیه به پرک است و حیاتی نام سود پرک یا سود سوز آور، و مایع (سود مایع) در بازار وجود دارد. نحوه محافظت آن آسان میباشد و در دو موقعیت جامد و مایع وجود سدیم هیدروکسید تمادکالا دارد. محلول سود مایع غلیظ در دمای محفظه به آرامی مهم شیشه واکنش می دهد و آن را تبدیل به سیلیکات می کند. و نسبت به واکنش گرا های دیگر نیز توانا تر و هم پر سرعت خیس کار می کند. به طور عمده، در مقیاس زیاد، اکثر وقت ها از سود سوزآور به رخ محلول استفاده می شود، چون محلول ها مناسب خیس بوده و کار کردن حیاتی آن ها سهل وآسان خیس است. سدیم هیدروکسید (به انگلیسی: Sodium hydroxide) یا کاستیک سودا (به انگلیسی: Caustic Soda) یا این که سود سوزآور یا این که سود پرک حیاتی فرمول شیمیایی NaOH که مادهای جامد و سفیدرنگ با دمای ذوب ۱۳۹۰ درجه سانتیگراد و حجمی ۲٬۱۳ میباشد. سدیم هیدروکسید به انگلیسی(Sodium hydroxide)یا کاستیک سودا به انگلیسی(Caustic Soda) یا سود سوزآور اصلی فرمول شیمیایی NaOH که مادهای جامد و سفیدرنگ اصلی دمای ذوب ۱۳۹۰ جايگاه سانتیگراد و دانسیته 2.13 گرم بر مترمکعب میباشد. اسم ادغام به انگلیسی: Caustic Soda یا Sodium Hydroxide. بعنوان مثال ، در مراحل پیل جیوه کاستنر-کلنر (Castner-Kellner ) ، از جریانی از جیوه بعنوان کاتد استعمال میشود و ملغمه سدیم حاصل با آب مخلوط می شود و ساخت هیدروکسید سدیم می نماید و در فرایند دیگر به نام پیل دیافراگم ، الکترولیت از آند به کاتد حرکت می کند و دیافراگم (از جنس پنبه کوهی یا بقیه مواد غشایی) ، فراوردههای آند و کاتد را از نیز انقطاع میسازد. هنگامی همین ماده جامد به آب طولانی تر شود، یونها از نیز شناور می شوند و باعث به یون های OH- مازاد در آب می شوند. هم چنین در فلز ، بر روی ، آلومینیوم ، گالوانیزه، شیشه هم به کارگیری می شود. سدیم هیدروکسید که مهم نامهای کاستیک سودا و سود سوز آور نیز شناخته می شود. برای افرادی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی استعمال از کات کبود و سدیم هیدروکسید ، شما احتمالا می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر