به کار گیری از کود نیترات کلسیم در برنامه کوددهی امداد بسزایی در رشد مطلوب تر و در عاقبت کیفیت آخری خوبتر میوه خواهد داشت. پتاسیم غیرتبادلی: به حالتی گفته می شود که به شتاب امکان تبادل ندارد و در کوتاه مدت به کمک محلولهای نمکی آزاد نخواهد شد و به میزان کم بوسیله گیاه قابل به کارگیری است. تفاوت در جور بسته بندی نیز از نقاط تمایز همین دو جور تولید سولفات پتاسیم در ایران کود است. در عاقبت ، رویش هرچه سریعتر، باروری عمده و باکیفیت تر گیاهان و در عاقبت به دست آوردن محصولات بیشتر، به جهت کشاورزان از با به سزایی برخوردار می شود. بخش اعظم ترین کاربرد این ماده توسط کشاورزان برای ایجاد محصولات کشاورزی است. همچنین پتاسیم موجود در این کود سبب ساز بهبود رنگ و رسیدگی جنس شده و کیفیت محصولات برداشت شده را سولفات پتاسیم ایرانی ارتقاء می دهد. سولفات پتاسیم یک ادغام شیمیایی معدنی با فرمول شیمیایی K2SO4 به رنگ پودر سپید و محلول در آب می باشد عمده مصرف سولفات پتاسیم یا این که سولفات پتاس در صنعت کشاورزی به عنوان کود کشاورزی جهت تامین پتاسیم و سولفور خاک می باشد. سولفات پتاسیم به ندرت به رخ فرم خالص در درختان موجود می باشد و ترکیب شیمیایی آن حاوی دو عنصر پتاسیم و گوگرد است. پتاسیم موجود در این متاع سدیم (NA) موجود در برگ ها را به طور کامل کمتر می دهد و طی پروسه اسمز عبور آب را به درون سلول های گیاه تسهیل می نماید. مقدار کود سولفات پتاسیم مصرف شده وابسته به گونه گیاه و خصوصیت های فیزیکی و شیمیایی خاک تحت کشت متفاوت است. همین کود قابلیت مصرف به جهت اشکال کشتهای زراعی و باغی را دارا است. اساسی بهره گیری از همین کود می توانید پسته هایی اساسی مغز درشت و خندان را برداشت کنید. همچنین وجود یون پتاسیم به جهت حفظ آب در گیاهان مخصوصا در شرایط کم آبی فراوان حتمی می باشد. او‌لین نقش پتاسیم در فعال نمودن آنزیم ها بوده و در پروسه های متابولیکی بویژه ایجاد پروتئین و قند وظیفه ای کلیدی بر عهده دارد. کود سولفات پتاسیم پودری و مایع از انواع کودهای پتاسیم سولفات می باشد که مصرف این کود ها در سیستم آب پاشی قطره ای و خاک های قلیایی سبب اسیدی شدن منطقه اطراف ریشه شده و جذب فسفات و ریزمغذی های موجود در خاک را تسهیل می کند.

ایندکسر