از آن جایی که نقطه آغاز هر فعالیت مقاوم سازی ارزیابی سازه می باشد و نقطه شروع آنالیز سازه، باز‌نگری مقاومت های بتن و میزان میلگرد می باشد مبحث نهم در فصل ارزیابی سازه های موجود، به همین موضوع پرداخته می باشد و ما هم در همین گام به تحلیل ظریف همین فصل و مطرح نمودن طرز های آئین طومار مبحث نهم در زمینه مقاوم سازی می پردازیم. ورژن آخر همین نشریه در سال 2017 منتشر شده میباشد که موضوع تقویت ستون ها و مسائل دیگری آیتم بازبینی جدی قرار گرفته است. کاربردهای اول عمدتاً در بهسازی مبنا پل ها مدنظر قرار می گرفت، اما اهمیت ادامه تحقیقات و شناخت بیشتر جنبه های فنی و اجرایی موضوع، تقویت بقیه انواع بنا ها از گزاره سازه های ساختمانی مهم این نوع مصالح توسعه و گسترش قابل توجهی یافته است. رخ پذیری از گزاره خصوصیت های المان های سازه است که نقش مهمی در مقاوم سازی بنا ایفا می کند. رخ ۱ نشاندهندهی یک شکل شماتیک برای مقاوم سازی سازه به جهت یک تونل در یکی از دانشگاههای فلوریدا است. فرایند ارتقاء سیستم ساختاری یک ساختمان که بهمنظور بهبود کارایی آن پایین بارهای موجود و یا به جهت ارتقا اقتدار حمل بارهای اضافی بروی ساختمان توصیف میشود، مقاومسازی ساختمان نامیده میشود.استفاده از پوشش بتنی یا ژاکت فلزی به جهت مقاومسازی ساختمان و یا این که بهسازی لرزهای را در ساختمان یکی از از راهکار هاست. لذا می توان یک عدد از ترفند های تقویت ساختمان ها را اصلاح و اتصالات پانل های پیش ساخته در نمای آن ها می داند و از آن بهره گرفت. به جهت ساختمان های حساس قاب خمش پذیر، اجرای درست اتصالات پانل ها حدود 68 % به سختی جانبی قاب بیش تر کرده و همینطور مود تغییر صورت سیستم از تغییر رخ برشی به تغییر و تحول شکل برشی خمشی تبدیل می گردد. دال بتنی: دالها در ساختمان وظیفه تحمل بارهای قائم را به عهده دارا هستند ولی ازآنجاییکه در عملکردهای افقی نیز قابلیت دارا‌هستند بنابراین باید با اعضای مقاومسازی جانبی بنا اتصال داشته و از سختی و مقاومت به اندازه برخوردار باشند. نشریه 345 سازمان برنامه و میزان دارایی میهن نیز براساس نسخه اولیه ACI-4402R-08 و اساسی در نظر گرفتن حالت حاکم بر ساخت و ساز مرز و بوم پایه گذاری کردن شده و در حالا حاضر مبداء داخلی دارای در این خصوص تلقی می گردد. استقبال از همین گونه مصالح و فعال بودن راستا های مطالعاتی دارای ارتباط کلیدی آن ها به قدری بوده که ACI در مسافت هنگامی نیکی چندان دوچندان 8 سال، دو ورژن از همین نشریه را مقاوم سازی مدارس منتشر کرده است. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها بسیار عمده در آیتم مقاوم سازی ریه لطفا به مشاهده از وب سایت ما.

ایندکسر