۲٫ کارگزاری صافی در ورودي شیر فشارشکن پیشنهاد می شود. این شیر ها همانند شیر های در دست گرفتن جهت به شکل نرمال باز و نرمال بسته نیز می توان تقسیم بندی نمود. از گزاره منش حل این مشکلات به فعالیت بردن پمپ و فشار شکن ها می باشد و پمپ ها زمانی به کار برده می شوند که کمتر فشار سیالات به وجود می آیند و در صورت بالا رفتن فشار بیش از حد تعیین شده از فشار شکن استفاده می شود . شایان ذکر می باشد که به کارگیری از ولوهای فشارشکن در سیستم های مختلف، نشتی های خارجی آن را به مقدار قابل توجهی کمتر می دهد. مبنا روش فعالیت شیر فشارشکن هیدرولیک اهمیت به کار گیری از غلبه نیروی سیال بر پاپت یا ساچمه ای میباشد که ذیل فشار نیروی فنر پشت قیمت شیر فشار شکن هیدرولیک سر خویش است. عمده ترین و پرمصرفترین شیر های کنترل فشار هیدرولیک رلیف ولو ها، ردیوسینگ ها، آنلودر ها و کانتربالانس ها میباشند که اهمیت دقت به نیاز مدار به فعالیت گرفته میشوند. شیر فشار شکن (PRV)، به شیری گفته می شود که به جهت تهیه فشار داخل لوله در یک سیستم تاسیساتی، در زمان طولانی تر فشار طراحی شده است. کارایی شیرهای فشار شکن بر طبق کنش و واکنش فی مابین دو نیروی ضد و نقیض همسایه یکدیگر است. در شیر فشار شکن پایلوت دار میراب در در آغاز و قبل از منش اندازی، فشار خروجی شیر را به وسیله پایلوت تهیه کرده تا فشار خروجی از فشار تنظیمی فراتر یا پایین خیس نرود و به طور ثابت بر روی فشار تنظیم شده باقی بماند. در ادامه به شکل مفصل در رابطه با شیر های فشار شکن بحث خواهیم کرد. در ادامه در مورد ارزش اشکال فشارشکن هیدرولیک دعوا و راهنمای خرید کردن فشارشکن هیدرولیک مناسبی در اختیار شما قرار خوا‌هیم داد. در نتیجه بقیه اجزای آیتم به کار گیری در مدار هیدرولیک را در برعلیه تنش های غیرمجاز، مراقبت می نماید. در یک سیستم هیدرولیک اقتدار خروجی، تابعی از فشار و جریان روغن می باشد. به طور کلی فشار سیستم یک مدار هیدرولیکی پایین اثر گذاری آن‌ها قرار می گیرد. یک نیروی پیش بینی نشده و یک فشار زیاد بر مدار زور شود.

ایندکسر