روکشهای الیاف کربن برای مقاوم سازی ساختمانها در برابر نیروهای ارتعاشی، تجدید گنجایش دو برابری در حمل بار، گنجایش کششی دیوارهای ساختمانهای چندطبقه و همچنین به جهت مقاومسازی صفحه ها متراکم بتن آرمه و مقاومسازی لولههای کلفت از متاع بتن پیشتنیده به کار میروند. طبق آزمایشات و تحقیقات گوناگون در این زمینه می اقتدار گفت کاربرد صفحات FRP در سطح خارجی دیوارهای برشی روشی موثر جهت ارتقا دشواری پیش از رخنه خوردگی ، بار ترک خوردگی و ظرفیت پایانی دیوار بتن آرمه می باشد . در کاربرد دوم، میلههای FRP بهصورت افقی در مفاصل ساختمان نصب میگردد تا دیوارها را در برابر نیروهای درون صفحهای مقاوم کند؛ بهعبارتدیگر مقاومسازی برشی ساخت میکند. در او‌لین کاربرد، میلههای FRP بهصورت عمودی به عمل گرفته می شوند تا دیوارهای ساختمان را در برابر نیروهای بینصفحهای مقاوم کنند؛ بهعبارتدیگر مقاومسازی خمشی ساخت میکند. و درنهایت سومی کاربرد به مقاومسازی دیوارهای که تکیهگاه قابل قبولی به جهت تیرآهن نیستند، مربوط میشود. همچنین دیوارهای مقاوم سازی شده مهم FRP گنجایش استهلاک انرژی بیشتری در برعلیه دیوارهای برشی بدون مقاوم سازی خواهند داشت. مقاوم سازی تیر بتنی اصلی به کارگیری از FRP سبب ساز ارتقاء ظرفیت خمشی و برشی تیر و همینطور مقاومت در برابر خوردگی و سایش میشود (از خصوصیات بارز FRP مقاومت بالا در برابر سایش و خوردگی میباشد) جهت تقویت تیر بتنی از ورق های FRP که در نواحی خاصی از تیر بتنی اجرا می‌گردد استفاده میگردد. همین مطلب مفصل در ورقه “ مقاوم سازی ساختمان” شرح دیتا شده است. اگرچه هزینه مواد کامپوزیتهای FRP (فولاد و بتن) بهمراتب از مصالح و مواد رایج عمده می باشد ولی هزینه ساخت،نصب و محافظت از آن و دیگر هزینههای پیشبینیشده در مقایسه اساسی مصالح ساختمانی مرسوم کمتر میباشد. علیرغم اینکه کامپوزیتهای FRP در شرایط خاص از مزایای قابلتوجهی نسبت به مواد بی آلایش برخوردار هستند، اما کامپوزیتهای FRP نمیتوانند در هر ایجاد و سازی جایگزین فولاد یا این که بتن شوند. به همین خواسته طرز های گوناگونی شامل افزودن المان های بنا ای جدید، پیش تنیدگی خارجی، استعمال از ورق های خمشی نشریه مقاوم سازی کلیدی frp فولادی و… در اینجا اکثر به تحلیل وب وب سایت مقاوم سازی بنا های بتنی اهمیت frp در برابر زلزله.

ایندکسر