بە گزارش بولتن نیوز، کریم ومهربان نوری حیاتی اشارە بە اینکە کلیه پروازها از مقصد عراق بە بلاروس به جهت دوری از مسافرت غیرقانونی عراقی ها بە این میهن و سوءاستفادە بعضی کمپانی های گردشگری از پناهجویان، متوقف شدە است، گفت کە بعضا از این شرکت ها شهروندان را حساس وعدە مهاجرت بە اروپا از طرز بلاروس فریب دادە و پس از دریافت مبالغ هنگفتی از آنان، پناهجویان فریب خوردە در مرز بلاروس رها کردە اند. مهاجرت کاری را میتوان یک عدد از مطمئنترین روشهای مهاجرتی نامید. به هیچ عنوان از شیوه چه شیوه هایی میتوان سرعت بالا خیس و امن تر به کانادا هجرت کرد؟ در زیر بهترین کشورها به جهت مسافرت تحصیلی در مرحله بینالمللی را به شما معرفی کردیم و آن‌گاه مجموعه دوم را معرفی خوا هیم کرد. البته در سال 2013 مهم گزینش جاستین تردو روابط کشور ایران و کانادا خوب تر شد و شرایط سفر هم تغییراتی داشت همچنین جاستین تردو اعلام کرد که احتمال بازگشایی دوباره سفارت کانادا در ایران وجود دارد. کارشناسان برجسته دستمزد بینالملل در موسسه حقوقی توسعهگران مهر شیراز، با سالها تجربه در زمینه اخذ ویزاهای تحصیلی، شما را در همین راه و روش سوق دهی و هدایت مینمایند. بستگی دارد اما یکی از حیاتی ترین نکاتی که می بایست به آن اعتنا کنید همین است که شهرهایی مانند تورنتو و مونترال به نسبت سایر شهرها در حوزه اسکان تهیدست هزینه بالایی هستند. بر اساس مقررات کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل (کنوانسیون ژنو)، اداره مهاجرت سوئد مسئولیت نگهداری از حقوق اجتماعی و انسانی پناهندگان را lih vj fi nfd بر عهده دارد. در مدل دوم؛ افرادی که به هر دلیلی برگشت به کشورشان احتمال قتل آنها را داشته باشد یا این که مواقعی مثل شکنجه شدن، مواجه اصلی مجازات های مشقت بار و غیر انسانی وجود داشته باشد در همین گروه قرار می گیرند و می توانند برای پناهندگی در کانادا اقدام کنند. بورسیه تحصیلی هم در این مرزوبوم موجود می باشد. در چنین وضعیتی ایرانیها وقتیکه نمیتوانند مستقیم وارد بازار کارِ کشورها شوند از این مسیر میانبر به کار گیری میکنند، به این مضمون‌ که حتی اگر در اینجا موقعیت شغلی و فعالیت داشته باشند، بعضی رها می‌نمایند و از شبکه تحصیلی مبادرت به هجرت می کنند و بسته بهمقطع تحصیلیشان که به طور معمول هم در تحصیلات تکمیلی هستند، یکی از دو سال یا این که بیشتر در مملکت مقصد ادامه علم آموزی ارائه می کنند و بعداً فرایند جذب شدن در بازار فعالیت را طی میکنند؛ این نکته ناظر به این میباشد که بخش اعظمی از مهاجران تحصیلی ما عملا مهاجران اقتصادی هستند، البته زیرا مسیر مهاجرتهای اقتصادی در کشور ما خیلی نظاممند نیست به این معنی که به جهت نمونه وزارت کار می بایست بر روی تبادل نیروی عمل به شکل رسمی حیاتی سایر کشورها وارد همکاری و تعامل شود و چون همین مسیرها خیلی هموار و برجسته نیستند، اشخاص از طرز بازار آکادمیک وارد بازار کار در کشورهای دیگر میشوند.

ایندکسر