همین کتاب از دو جنبه میتواند رهیافتهای تازهای از فیلم فرهادی به شما بدهد. غیبت کاراکتر همسر قدیمی رحیم در تمام فیلم، این توقع را در بیننده تولید می‌نماید که روایت همسر رحیم از قصه را بشنود و به سوالاتی که در ذهن تماشاچی ایجاد شده می باشد از گویش همسر رحیم جواب داده شود. رابطه همسر سابق رحیم با برادرش که طلبکار رحیم است، چطور است؟ اصغر فرهادی طی دههی قبلی حیاتی دو فیلم «جدایی نایاب از سیمین» و «فروشنده» در سالیان ۲۰۱۱ و ۲۰۱۷ پیروز به اخذ جایزهی اسکار بهترین فیلم بینالمللی (خارجیزبان سابق) شد و در سال ۲۰۱۶ هم به خاطر فیلم «فروشنده» جایزهی ارزشمند بهترین فیلمنامه را از جشنوارهی کن اخذ کرد. وی اهمیت بیان این که بایستی در سینما زندگی ببینیم ولی در همین فیلم با زندگی مواجه نیستیم گفت: ابدا زن کهن رحیم کجاست؟ فرهادی در صحنه بی آلایش همین فیلم، یک حکایت اخلاقی پیچیده را کلیدی تعلیقی ملموس تلفیق میکند. وقتی که او چندین روز به مرخصی میآید، متوجه میشود که دوست دخترش یک کیف لبریز از پول پیدا کرده، اما تصمیم می‌گیرد از این پول برای پرداخت بدهیاش استفاده نکند. در سال ۹۲-۹۳ و در جریان برگزاری زمان آموزشی فیلمسازی مجموعه مستند در موسسه کارنامه، آقای فرهادی مطابق طرح درسی دورهشان، هنرجویان این عصر را به گروههای دو یا سه نفره تقسیم کرده و سوژهای را بهعنوان ایده مشترک همگی گروهها به جهت کار کلاسی گزینش می کنند و قرار می‌شود هنرجویان زیر نظارت، مشاوره و هدایت ایشان در زمینههای تکنیکی و محتوایی کلیدی محوریت اشخاصی که پول یا شیء گرانبهایی را یافتهاند و اصلی عودت آن به صاحبِ فرآورده در جامعه شناخته شده و بهعنوان دلیر برجسته شدهاند فعالیت کنند. همین مکتوب حاصل تلاشها و تجربیات دو نویسندهاش در عالم internet می باشد برای نشان دادن اقتدار کلانداده و همچنین باز‌نگری دلایل دروغگویی انسان و کشف دروغها در جهانِ پیچیده امروز. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اهمیت اصغر فرهادی قهرمان صحنه وب وبسایت خویش باشید.

ایندکسر