او در خواب بود و من در اندیشه جنایتهای او، که نگاهم به تشت طلایی به‌زمین‌خورد که سر حسین (ع) در آن قرار داشت. احترام به طفل و حسن معاشرت پدر و مادر حساس وی یکی از اساسیترین عامل ها شخصیت­ساز در کودکان هست که در حرف نبی اکرم صلی الله و مقابل و آله و سلم و امام معصوم علیهم السلام هم به آن تأکید فراوانی شده است. نتیجه های باز‌نگری رگرسیون چندگانه گام به گام نشان بخشید که مولفه ویژگیهای بچه مشکلآفرین از بعد ها استرس والدینی و سبک والدگری مستبدانه به لطف مشکلات رفتاری برونیسازیشده کودکان نقش کودکی یونس درسریال پس از باران را پیش­بینی میکنند. مادران، مجموعهای از پرسشنامهها شامل مقیاس میزان مرغوب بودن مراقبت مادرانه، مقیاس فرزندپروری، مقیاس تنیدگی والدینی – فرم کوتاه، مقیاس دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید، مقیاسهای رفتاری پیشدبستانی و مهدکودک و پرسشنامه پنجوجهی ذهنآگاهی را کامل شدن کردند. به این منظور 355 نفر (149 دختر و 206 پسر) از کودکان مهدکودکهای شهر قم به شیوه نمونهگیری تصادفی خوشهای گزینش و مادران آن‌ها به پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان آخنباخ (CBCL)، پرسشنامه سبکهای والدگری بامریند (PSS) و پرسشنامه استرس والدینی آبیدین(PSI-SF) جواب دادند. همینطور مولفه­های ویژگیهای نوباوه مشکلآفرین و جنجال والدینی از بعدها استرس والدینی به علاوه سبک والدگری مستبدانه نیز از مهم­ترین پیش­بینی کننده­های مشکلات رفتاری درونیسازیشده کودکان بودند. هدف: پژوهش حاضر اصلی هدف باز‌نگری نقش سبکهای والدگری و استرس والدینی در پیش­بینی مشکلات رفتاری کودکان 2 تا 6 سال انجام شد. صدای فغان بالا گرفت و مصیبتی دیگر بر دل داغدار اهلبیت گرد‌همایی و اینگونه واپسین شبِ زندگانیِ کوتاه فرشته غم، اهمیت غصه سپری شد و تن آسیب دیده و ستم دیده او را در به عبارتی خرابه به خاک سپردند. به همین معنا که بچه نسبت به بدن خویش و گوشه و کنار اطرافش فراوان کنجکاو است و کشف نقاط متعدد خانه و مشغول شدن مهم وسایل گوناگون که در گوشه و کنار خانه وجود دارا‌هستند به جهت او یک بازی به حساب می آید. توضیح بازی: از بچه ها می خوا‌هیم که به ما بگویند کدام حیوان را بخش اعظم از کلیه دوست دارا هستند و از کدام حیوان خوششان نمی آید. همدلی در تعهدات در میان شخصی و تعاملات، ایجاد صلح و دوستی و نگهداری آن، تنظیم خلق و خوی اجتماعی، انسجام خانوادگی، حمایت والدین و پاسخگویی در رابطه ها و ساخت رفتارهای اجتماعی و محافظت رابطه ها دربین شخصی نوعی توانایی برای تجربه هیجان های دیگران مهیا می کند و به شخص قابلیت می دهد تا خود را کلیدی آنچه درباره وی احساس و فکر می کنند، هماهنگ سازد اصلی محیط پیرامون خود رابطه برقرار و از وارد نمودن جراحت به دیگران پرهیز کند. در صورتی که شما هر جور سوالی در ارتباط کلیدی کجا و نحوه به کارگیری از نقش کودکان در شاهنامه دارید، می توانید مهم ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر