پس دقت تام به مکتوب درسی در کنار استفاده از مکتوب یاری آموزشی می تواند به فهم و شعور کل مسائل عنوان شده امداد کند. ـ ساخت امکان اکثر به جهت دانشآموزان در جهت به دست آوردن دوراندیشی از نقاط قوت و ضعف خویش به جهت رسیدن به هدفهای آموزشی، رفع نارساییها و پرورش و تقویت جنبههای مثبت تواناییهای خود. همچنین در صورتیکه از دبیر شیمی پر اسم و رسم به جهت درس دادن شیمی بخواهید به کار گیری نمایید باید هزینه بیشتری پرداخت کنید. پذیرفتن چیزهایی که نمی دانید نشان می دهد که شما هنوز در حالا یادگیری هستید به این معنا که خود استاد هنوز فراگیر است. شیمی (Chemistry) یک عدد از علم های بنیادی میباشد که به مطالعه و تحلیل ساختار، خواص، ترکیبات، و دگرگونی ماده می پردازد. به این ترتیب نگاه تحقیرآمیز به پاسخ های خطا هم از سوی استاد عواقب بدی را بدنبال دارد چون قدرت ابلاغ موضوعات و بینش های آنها را کاهش می دهد لذا باید به کلیه ژس العمل ها اعم از درست یا نادرست دارای نگاه احترام عکس العمل شود. اگر این فضا مهیا شود قدرت ریسک پذیری دانش آموزان افزایش و استعدادهای آن ها شکوفا می گردد.- مدرسان بزرگ نیز شوق و اشتیاق و هم هدف داری را به دانش آموزان انتقال می دهند. تدریس این درس نیز به شکل آموزشی، تست زنی، تیم تدریس مسائل شیمی،خلاقیت و توده بندی می باشد. گروه ویدیویی مخ (معلم خصوصی) میتواند به عبارتی امتیاز برجستهی شما نسبت به همکلاسیهایتان باشد. تدریس خصوصی شیمی دانش کده غالبا به وسیله اساتید اساسی مدرک دستکم کارشناسی ارشد انجام میشود و به این دلیل نسبت به شیمی دبیرستان و شیمی پیش دانشگاهی هزینه ها تدریس خصوصی شیمی دهم فصل اول بالاتر است. همان طور که در مطالب قبل دانستید، انسان از دیرباز عشق فراوانی در مطالعه اجزاء تشکیل دهنده ماده داشته است. برگزاری مسابقات شیمی پس برای یادگیری بهتر علم آموزان، معلمان بایستی موقعیت هایی را در کلاس به وجود آورند که باعث نگهداری و نگهداری (holding power) دانش آموزان در فضای یادگیری شود. یکی از مختصات معلمان قوی، توان آن‌ها در شکستن مسائل پیچیده و بی آلایش سازی و قابل درک نمودن مسائل است. هنگامی که مدرس وضعیت کنونی و مقصد را دقیقا به جهت فراگیران تشریح نماید، توان یادگیری آنها افزایش می یابد، لذا در شروع هر مبحث بهتر هست اهداف و نکات حیاتی ذکر شود. اختلاف فی مابین مدرس عالی و یک مدرس عالی، تخصص آنها نمیباشد بلکه مربوط به اشتیاق و علاقه آنان هست و این شوق واشتیاق مسری است.

ایندکسر