به طور مثال لقی بین اسپول و دیواره شیر یا اسپول و اسلیو کمتر از تجهیزات هیدرولیک صنعتی فشار شکن سوراخ هیدرولیک است. در یک پمپ با جابجایی ثابت، مقدار سیال پمپ شده بازاء یک دور چرخش محور اثبات می باشد در صورتیکه در پمپهای مهم جابجایی متغیر، مقدار فوق بوسیله تغییر‌و تحول در رابطه دربین اجزاء پمپ قابل اندک یا مضاعف شدن می باشد. حدود تعیین مقیاس به جهت مدلها در بین ۱:۱۰ تا ۱:۱۰۰ میباشد. ساختار موتورها و پمپها نزدیک به هم میباشد. درضمن به این نکته هم بایستی اعتنا داشت که هیچوقت روغنهای هیدرولیک حتی حساس ویسکوزیته یکسان را نباید مهم شیر فشار شکن هیدرولیک هم مخلوط کرد. به ادله وجود بخار آب در هوای فشرده و پدیده میعان در فرآیند خنک سازی بایستی از یک واحد بهینه سازی به جهت خشک نمودن هوای لبریز فشار استفاده کرد. همینطور اتصال یک تجهیز فشار ناچیز به سیستم فشار حاذق نیز نادرست محض است. به کارگیری از شیرهای اطمینان و سوییچهای فشاری و حرارتی باعث شده هست تا سیستمهای هیدرولیک نسبت به افزایش ناگهانی بار، از اطمینان کافی برخوردار باشند. 1- ابتدا باید از سالم بودن تسمه هیدرولیک اطمینان حاصل شود. در هر اکنون می بایست به همین نکته دقت نمود که پمپ، تولید فشار نمی نماید بلکه ساخت جریان (دبی) می نماید. از سوی دیگر، در صورت مسدود شدن تام خروجی، فشار بی نهایتی بصورت تئوریک در علیه جریان ایجاد می گردد، زیرا فضایی برای حرکت سیال وجود ندارد، که به منظور حفاظت از اجزاء سیستم هیدرولیک، به کارگیری از شیر اطمینان ضروری است. بنابر این، در صورتی که مکانی برای حرکت سیال وجود نداشته باشد (مانند هنگام مسدود بودن شیر یا این که وصال عملگر به انتهای کورس) و یا در شکل ارتقا بیش از حد بار مقاومت، به کارگیری از شیر کنترل فشار (شیر اطمینان) جهت حفاظت پمپ های جابجایی مثبت هیدرولیک در در مقابل فشار مازاد ضرورت می یابد.

ایندکسر