کشف حجاب و ویدیو رقص گوهر خیراندیش در عروسی دخترش

درباره معلم حسین خیراندیش : ایشان یک عدد از نوادر زمانه در دانش طب بویژه طب سنتی هستند و به دلیل سطح بالای علمی، حکیم حسین خیراندیش را پدر طب سنتی کشور ایران می نامند. من هنگامی اعتراض مهرجویی برای فیلم لامینور را دیدم خیلی گریستم و دلم سوخت از این که چرا باید استاد و فیلسوف و کسی که زحمتکش است و برای تمدن همین سرزمین خون دل خورده و خودم نیز اقبال این را داشتم که در فیلم «بانو» که ۱۱ سال توقیف بود، و در فیلم «میکس» کنارش کار کنم، این جور آزرده شوند. ایشان هم نظیر استاد فرهمند نیا کل مطالب و نکته ها کتاب را تحلیل و در مکتوب درسی یادداشت می‌کنند و جزوه ای جداگانه ندارند. کل ابهامات و پرسش ها علم آموزان حین درس دادن و در انتهای آن تحلیل و برطرف کردن می شوند. میخواهیم موسیقیای در آن سناریو به فعالیت ببریم و می بایست بدانیم موسیقی آنها چطور بوده و چه دورهای را سپری میکرده. وقتی میخواهیم آن را اجرا نماییم باید بدانیم هیبت ظاهری آدمها در آن دوره چه شکلی بوده. هنگامی میخواهیم در آن سناریو ساختمانی را نشان دهیم آیا آن ساختمانها اصلی ساختمانهایی که در مصر و یونان هم هست دکتر نه اندیش و پروستات می بایست یک عدد باشد؟ آیا همین شخصیتها تمامی تک بعدی و رو هستند و بخش زیرین و احساساتی نیز دارند؟ خیراندیش در تشریح جزئیات واقعه انفجار مسجد ابوذر گفت: در یک طرف تریبون حضرت آقا و در یک طرف دیگر آقای محمدحسن هوشیار که مجری برنامه بود حضور داشتند و اولی سؤال راجع به حقوق و دستمزد زنان بود که بعداً مشخص و معلوم شد خویش منافقین همان سؤال را مطرح کرده بودند؛ ضبطی که منفجر شد دقیقاً جلوی آقای هوشیار بود و بعد از آن که حضرت آقا، آقای هوشیار را کنار زدند، خودشان جلوی ضبط ایستادند و هنوز پاسخ همین سؤال انتها نیافته بود که انفجار واقعه افتاد و بهیکباره حضرت آقا ذیل افتادند و یک شوری آغاز شد و تمامی جلسه به هم خورد من صرفا به شرایط خاصی به اشخاص نگاه میکردم و دنبال چهره مشکوک میگشتم که ولی چیزی هم گیر نیاوردم. پس تاریخ موسیقیشان نیز برایمان اساسی مییابد. قدری ترانه بدانم، قدری درباره نقاشی و مجسمهسازی دانش و داده ها داشته باشم، قدری روانشناسی بخوانم و از تاریخ مطلع باشد. پس بایستی نقاشی و رنگشناسی بدانیم. باید بدانیم که کاراکترها دست‌کم مهم چه رنگی بودهاند. براین اساس اینجاست که معماری روسیه مطرح میشود. بنابراین مسئله بازمیگردد به این که زمانی شما میخواهید کاری را به تیتر بازیگری گزینش کنید، صرفاً مثل یک جراح نیستید که یک بدن را آناتومی کنید. براین اساس باید روانشناختی دکتر خیراندیش شماره تماس نقش خوانده باشیم. وقتی پیش میرویم می بایست نقش شخصیتهای قصه را بازی نماییم و از جهت روانشناختی بایستی بدانیم چه کار کنیم.