گلیسیرین یک “الکل” هست یا به نوعی الکل چرب است؟ گلیسرول یک عامل حافظ به جهت افشره گیاهی می باشد که زمانی در غلظتهای مطلوب در یک اساس حلال افشره استعمال میشود. گلیسرول استعمال شدهاست تا نیتروگلیسرین تولید کند که یک جز ضروری منفجر شوندههای متفاوت نظیر دینامیت، ژلیگنیت (ماده ژلاتینی و منفجرهای که از نیتروگلیسیرین ساخته میشود) و محرکهایی مشابه کوردیت میباشد. گلیسرول می تواند به تیتر یک مند یبوست زمانی که وارد رکتوم در شیاف یا رخ دوز پایینتر ۲ تا ۱۰ میلی لیتر استفاده شود. از همین ماده برای خودداری از خشکی، خارش و زبری پوست به کار گیری میشود؛ چون که آزمایشهای شکل گرفته نشان میدهد که گلیسیرین میتواند طی مدت 10 روز، به آب رسانی گلیسیرین ابلیمو نی نی سایت پوست امداد کند. کلیدی توجه به همین که این ماده قابل انعطاف کننده میتواند به جهت مرحله پوست بسیار مناسب باشد، به جهت ایجاد مواد آرایشی از ترکیب گلیسیرین استعمال گلیسیرین روغن میشود. وقتی در افشرهها طرز تک رنگ به کارگیری میگردد به ویژه به تیتر یک حلال ۱۰ درصد گلیسرول جوهر سازو را از تهنشین شدن در افشرههای اتانول گیاهان (ته رنگ) دوری میکند. ته رنگهای مبنی بر الکل می تواند همچنین الکل حذف شده داشته باشد و اهمیت گلیسرول به جهت حفظ ویژگیهایش جایگزین شود. همین همچنین به تیتر یک جایگزین بدون الکل در اتانول به تیتر حلال در امادهسازی افشرههای هربال به کار گیری شود. گلیسیرین غذایی ممکن میباشد به عنوان یک ماده مرطوب کننده (ماده تر کننده)، کلفت کننده، حلال یا شیرین کننده به محصولات لبنی (خامه)، کنسروها، شیرینی ها، مواد معطر، میوه های فرآوری شده، مربا، میله های انرژی و بقیه غذاها اضافه شود. ساخت کنندگان افشره مایع اکثر وقت ها در آبهای گرم هرب را افشره می نمایند پیش از این که گلیسرین به آن بیش تر نمایند تا گلیسریت بسازند وقتی به تیتر یک افشره بوتانیکال (گیاهی بدون الکل واقعی به این معنی که اتانول) استعمال میشود که در روشهای مبنی بر دینامیک بدون ته رنگ نو حلال است. در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ ساخت بیودیزل از پانزده به ۴۳۰ هزار بشکه افزایش یافت در فرایند ساخت بیودیزل از انتقال روغنهای گیاهی گلیسرول بهعنوان یک ماده فرعی تولید میگردد بهطورمعمول ایجاد ۱۰۰ کیلوگرم بیودیزل تقریباً ۱۰ کیلوگرم گلیسرول اصلی خلوص تقریباً ۵۰ تا ۵۵ % ساخت میکند. گلیسرول حدوداً ۳۰ درصد ارامتر توسط بدن جذب می‌گردد که باعث یک بارگلسیمیک کاهش میشود. این گلیسرول شامل چنین قدرت فشردهسازی بالا میباشد فرض می‌گردد که گلیسرول دارای ساختار سه اتمی مهم روشهای دینامیک بر بر خلاف روشهای ته رنگ غیر فعال استاندارد که خوب تر در ساختار دو اتمی الکل قرار دارااست استفاده میشود.

ایندکسر