من معتقدم شما بعد از آن از مدتی امتحان و اشتباه می توانید حتی متوجه فرق فی مابین کیفیت عسل های طبیعی گردید . ممکن است شما نیز شنیده باشید که می گویند عسل طبیعی اساسی آتش زدن سوخته نمی شود البته همین عقیده یک یقین کاملا اشتباه است. به عامل تفاوت در شیوه تولید عسلهای مختلف، میزان مواد تشکیل دهنده و ساختار این عسلها گوناگون است. درست میباشد که همین مدل عسلها را زنبور ایجاد کرده می باشد ولی به همین مضمون‌ نیست که این عسلها طبیعی هستند. بایستی بدانید که هیچ کدام از همین روشها صحیح و علمی نمیباشند و حتی ممکن می باشد به نتیجه های غلطی منجر عسل طبیعی قیمت شوند. بایستی بدانید که فقط یک طریق به جهت شناخت عسل عالی از بد وجود دارد و آن آزمایش عسل در آزمایشگاه عسل است. خوب به همین استدلال که سوال ها راجب به سفت یا این که راحت بودن عسل فراوان بود و من نیز نیاز دیدم که گفته شود. پس شکرک زدن فقط در عسلهاى طبیعى و تندرست رخ مى دهد و بلورهاى آن نرم و یکنواخت بوده و به دندان نمى چسبد و موقع تناول کردن در گلو احساس زبرى نمى نماییم (مثل روغنهاى نرم) ولى عسلهاى غیر طبیعى (تغذیه اى) شکرک نمى زنند یا خیلى دیر شکرک مى زنند و غالباً بلورهاى آن زبر و خشن می باشد و ذیل دندان کاملاً حس مى شود و در گلو هم احساس زبرى مى کنیم. یک گیاه آنقدر قند داراست که می تواند در شکوفههای آن پخش شود. در همین آزمایش حیاتی ترازو گیری فاکتورهایی از عسل مانند مقدار ساکاروز، دیاستاز، پرولین و سایر فاکتورها، طبیعی یا غیرطبیعی بودن عسل مشخص و معلوم میشود. سپس از شکرک زدن، % تخمیر عسل ارتقاء می یابد. اهمیت اعتنا به همین موضوع، در عسل طبیعی مقدار ساکاروز اندک میباشد اما در مقابل در عسل تغذیهای چون فاصله زنبور تا کندو اندک بوده و زمان چندانی به جهت تبدیل ساکاروز به دو قند دیگر وجود ندارد، % ساکارز اکثر است. عسل طبیعی به جهت تشخیص، مشخصههایی دارد. این روشها تشخیص به یاری رنگ عسل و مقدار ساکارز موجود در عسل هستند. علاوه بر آزمایشگاه، دو شاخصه پایین میتوانند یاری خوبی برای تشخیص دسته عسل باشند. مجموعه عسل ملکه کردستان به امداد تجربیات تعدادی ساله خویش و اهمیت مشورت کارشناسان مجرب مبادرت به تغذیه نمودن زنبورها میکند. حساس گذشت زمان بافت عسل تغییر‌و تحول عسل طبیعی دیجی کالا میکند. این ویژگیها شامل طعم عسل، بو و بافت عسل میباشد.

ایندکسر